லைகொஸ்

$15.00
Short description:

கிரேக்க மொழியின் பதம் லைகொஸ் என்பதற்கு “எவ்வித திறனற்றவன்” என்று பொருளாகும்.  வரலாறு மீண்டும் மீண்டும் கற்பிப்பதென்னவென்றால், சிறந்த காரியங்கள் “திறனற்ற” மக்களின் வாயிலாகவே நிறைவேறப்பட்டுள்ளது என்பதேயாகும். பொது மனிதர்கள் சபை பணியில் ஈடுபடாதிருக்கும்போது என்ன சம்பவிக்கின்றது; பொது மக்களுடன் பாரத்தை எவ்வாறு பகிர்ந்துக் கொள்வது மற்றும் பொது ஊழியத்தை பாதுகாக்க நாம் எதற்காக போராட வேண்டும் என்பதைக் குறித்து  டேக் ஹெவர்ட் மில்ஸ் வாயிலாக எழுதப்பட்ட இந்த மாசிறந்த புத்தகத்தின் மூலம் பயிலுங்கள்.

PB-tam07
In stock
+

கிரேக்க மொழியின் பதம் லைகொஸ் என்பதற்கு “எவ்வித திறனற்றவன்” என்று பொருளாகும்.  வரலாறு மீண்டும் மீண்டும் கற்பிப்பதென்னவென்றால், சிறந்த காரியங்கள் “திறனற்ற” மக்களின் வாயிலாகவே நிறைவேறப்பட்டுள்ளது என்பதேயாகும். பொது மனிதர்கள் சபை பணியில் ஈடுபடாதிருக்கும்போது என்ன சம்பவிக்கின்றது; பொது மக்களுடன் பாரத்தை எவ்வாறு பகிர்ந்துக் கொள்வது மற்றும் பொது ஊழியத்தை பாதுகாக்க நாம் எதற்காக போராட வேண்டும் என்பதைக் குறித்து  டேக் ஹெவர்ட் மில்ஸ் வாயிலாக எழுதப்பட்ட இந்த மாசிறந்த புத்தகத்தின் மூலம் பயிலுங்கள்.