கேட்கும் கலை திறன்

$20.00
Short description:

தேவனுடைய பரிபூரண சித்தத்தின் மத்தியில் காணப்படுவது என்னும் பொருளைப்பார்க்கிலும் வேறொரு முக்கிய பொருளில்லை. சுவிசேஷ ஊழியர்களை மேம்படுத்திக்காட்டும் ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னவெனில் அவர்கள் துல்லியமாக தேவ சத்தத்தை கேட்கும் திறனில் அடங்கியுள்ளது. நீங்கள் தேவனுடைய பரிபூரண சித்தத்திற்குள் காணப்பட பரிசுத்த ஆவியானவரை பின்பற்றுவது எவ்வளவு முக்கியமானதாகும். நீங்கள் தேவனுடைய பரிபூரண சித்தத்திற்குள் காணப்படும்பொழுது தேவனுக்காக வாஞ்சிப்பவைகளை எல்லாம் அடைந்து அதில் தழைத்தோங்குவீர்கள். டேக் ஹெவர்ட் மில்ஸின் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த இப்புத்தகத்திலுள்ள பணி உங்கள் ஊழியம் மற்றும் வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

PB-tam06
In stock
+

தேவனுடைய பரிபூரண சித்தத்தின் மத்தியில் காணப்படுவது என்னும் பொருளைப்பார்க்கிலும் வேறொரு முக்கிய பொருளில்லை. சுவிசேஷ ஊழியர்களை மேம்படுத்திக்காட்டும் ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னவெனில் அவர்கள் துல்லியமாக தேவ சத்தத்தை கேட்கும் திறனில் அடங்கியுள்ளது. நீங்கள் தேவனுடைய பரிபூரண சித்தத்திற்குள் காணப்பட பரிசுத்த ஆவியானவரை பின்பற்றுவது எவ்வளவு முக்கியமானதாகும். நீங்கள் தேவனுடைய பரிபூரண சித்தத்திற்குள் காணப்படும்பொழுது தேவனுக்காக வாஞ்சிப்பவைகளை எல்லாம் அடைந்து அதில் தழைத்தோங்குவீர்கள். டேக் ஹெவர்ட் மில்ஸின் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த இப்புத்தகத்திலுள்ள பணி உங்கள் ஊழியம் மற்றும் வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.