உங்கள் போதக ஊழியத்தை மாற்றி அமையுங்கள்

$20.00
Short description:

இப்புத்தகம் மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது. பிஷப். டேக் ஹெவர்ட் மில்ஸ் அவர்கள் தாமே ஒரு போதகராக இருக்கிறார், போதக ஊழியத்தின் விளைவுகள் எதற்காக மற்றும் எவ்வாறு மாற்றி அமைக்க சாத்தியம் என்கின்ற கருத்துக்களை விவரித்துள்ளார்.

PB-tam01
In stock
+

இப்புத்தகம் மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது. பிஷப். டேக் ஹெவர்ட் மில்ஸ் அவர்கள் தாமே ஒரு போதகராக இருக்கிறார், போதக ஊழியத்தின் விளைவுகள் எதற்காக மற்றும் எவ்வாறு மாற்றி அமைக்க சாத்தியம் என்கின்ற கருத்துக்களை விவரித்துள்ளார்.