విధేయత మరియు అవిశ్వాసం (EBOOK)

$10.00
Short description:
ఇదిభగవంతుడునాయకులనుండిఆశించేప్రాథమికఅవసరంఅయినప్పటికీ, ఈవిషయంగురించిచాలాతక్కువవివరణఅందించబడింది. ఈపుస్తకంలో, డాగ్హేవార్డ్-మిల్స్చర్చీలస్థిరత్వాన్నిపెంచాలనేఉద్దేశంతోఅత్యావశ్యకసిద్ధాంతాలనుక్లుప్తంగావివరించారు....
E-tel19

This product is a digital download

.

ఇదిభగవంతుడునాయకులనుండిఆశించేప్రాథమికఅవసరంఅయినప్పటికీ, ఈవిషయంగురించిచాలాతక్కువవివరణఅందించబడింది. ఈపుస్తకంలో, డాగ్హేవార్డ్-మిల్స్చర్చీలస్థిరత్వాన్నిపెంచాలనేఉద్దేశంతోఅత్యావశ్యకసిద్ధాంతాలనుక్లుప్తంగావివరించారు. కాబట్టిసందర్భోచితమైనవిమరియుఆచరణయోగ్యమైనవేఈపుస్తకంలోనివిషయాలుఅందుకేఅనేకమందిచర్చీనాయకులకుఇదిఅనివార్యఉపకరణముగాఅయ్యింది.