இவர்கள் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் (புத்தகத்தின்)

$8.00
Short description:
இந்த சிறந்த புத்தகத்தில், டேக் ஹெவர்ட் மில்ஸ் ஒரு தலைவனின் செயலாற்றத்திற்கு உண்மைதன்மைகளின் உள்ளீடுகள் எவ்வாறு செயல்படுகிறதென்று போதிக்கிறார். வேதாகமம், வரலாறு மற்றும் இலக்கிய குறிப்புகளை பயன்படுத்தி எல்லா வகையான வாசகர்களுக்கு இத்தலைப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
E-tam23

This product is a digital download

.

இந்த சிறந்த புத்தகத்தில், டேக் ஹெவர்ட் மில்ஸ் ஒரு தலைவனின் செயலாற்றத்திற்கு உண்மைதன்மைகளின் உள்ளீடுகள் எவ்வாறு செயல்படுகிறதென்று போதிக்கிறார். வேதாகமம், வரலாறு மற்றும் இலக்கிய குறிப்புகளை பயன்படுத்தி எல்லா வகையான வாசகர்களுக்கு இத்தலைப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.